Enviaments, Devolucions, Desistiment i GarantiaENVIAMENTS

A l'hora de fer la comanda li apareixeran les opcions disponibles per fer l'enviament. Per a l'enviament de comandes destinades a Espanya trobarà dues opcions:

-1) Enviament per zona
-2) Enviament per missatgeria ràpida

En el primer mètode, més econòmic, el sistema utilitzat és l'enviament per correu certificat, que sol trigar entre dos i quatre dies en arribar i que en cas de no trobar-lo en el seu li deixaran un avís a la seva bústia perquè passi a recollir-lo a l'oficina de Correus que li pertanyi per zona.

En el segon, es faran servir els serveis d'una agència de transport ràpid com ara SEUR, MRW, etc. segons la localitat de destinació

El paquet sol arribar en 24 hores des del lliurament. En cas de no trobar el a casa li deixaran avís perquè connecti amb ells i quedar d'acord.

Per a altres destins, poden aparèixer les dues mateixes opcions o solament la primera, però els temps de lliurament són diferents, en el primer tipus per Europa sol trigar entre 4 i 8 dies, per a Amèrica entre 6 i 15 dies i per a la resta del món de 10 a 25 dies. En els casos en què hi hagi la opció de missatgeria ràpida els temps de lliurament solen ser entre 2 i 4 dies per a Europa, entre 2 i 6 dies per Amèrica i entre 4 i 10 dies per a la resta del món.

Els temps indicats són merament informatius i no suposen cap compromís per part de Montserrat Valls Giner, i és responsabilitat únicament dels prestadors del servei.

El temps de preparació de les comandes en el nostre magatzem, generalment, no supera els dos dies i en el cas més desfavorable 07:00. Si es produeixen problemes, que faci necessari més temps, se li comunicarà al comprador, perquè decideixi si vol esperar o no.

DEVOLUCIONS

Sempre s'haurà de sol·licitar prèviament la possibilitat de retornar una comanda o un producte. Cas de ser acceptada haurà de fer l'enviament a ports pagats a l'adreça que li haurem indicat. Només s'acceptaran mercaderies sense usar, en perfectes condicions i en els seus embalatges originals. Un cop rebuda la devolució i supervisat el correcte estat dels productes, es procedirà al canvi pactat, que s'enviarà a ports deguts o en el cas de no voler substituir-los, al reemborsament dels imports pagats, deduint les despeses d'enviament. Per fer el reemborsament s'utilitzarà el mateix mitjà utilitzat per vostè a l'hora de pagar.

Recordeu que les mercaderies viatgen sempre a compte i risc del comprador.

Devolució de productes defectuosos o error en l'enviament

Es tracta de tots aquells casos en què l'Usuari considera que, en el moment del lliurament, el producte no s'ajusta al que estipula el contracte o comanda de compra, i que, per tant, s'haurà de posar en contacte amb Montserrat Valls Giner immediatament, (màxim 2 dies després de rebre la comanda) i fer-li saber la disconformitat existent (defecte/error) l'Usuari ha de notificar la seva queixa a Montserrat Valls Giner, podrà fer-ho, si és el cas, a través dels espais de contacte habilitats en el Lloc Web, per correu electrònic a inform@montsevalls.es, o per correu postal dirigit a Montserrat Valls Giner C. Lepant 328, 2º1ª - 08025 - Barcelona (Espanya).

L'Usuari serà llavors informat sobre com procedir a la devolució dels productes, i aquests, un cop retornats, han de ser examinats i s'informarà a l'Usuari, dins d'un termini raonable, si escau el reemborsament o, si escau, la substitució del mateix .

El reemborsament o la substitució del producte s'efectuarà el més aviat possible i, en qualsevol cas, dins dels 14 dies següents a la data en la qual li enviem un correu electrònic confirmant que procedeix el reemborsament o la substitució de l'article no conforme.

L'import abonat per aquells productes que siguin retornats a causa d'algun defecte, quan realment existeixi, serà reemborsat íntegrament, incloses les despeses de lliurament. El reemborsament s'efectuarà pel mateix mitjà de pagament que l'Usuari va utilitzar per pagar la compra.

En tot cas, s'estarà sempre als drets reconeguts en la legislació vigent en cada moment per a l'Usuari, com a consumidor i usuari.

DESISTIMENT

En els casos en què l'Usuari adquirís productes en o través del lloc web del titular, l'assisteixen una sèrie de drets, tal com s'enumeren i descriuen a continuació:

Dret de Desistiment

L'Usuari, com a consumidor i usuari, realitza una compra en el Lloc Web i, per tant té dret a desistir d'aquesta compra en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació.

Aquest termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals del dia que l'Usuari o un tercer autoritzat per aquest, diferent del transportista, va adquirir la possessió material dels béns adquirits en el Lloc Web de Gabinet de Psicologia i Salut de Montse Valls o en el cas que els béns que componen la seva comanda es lliurin per separat, als 14 dies naturals del dia que l'Usuari o un tercer autoritzat per aquest, diferent del transportista, va adquirir la possessió material de l'últim d'aquests béns que componien una mateixa comanda de compra.

Per exercir aquest dret de desistiment, l'Usuari ha de notificar la seva decisió a Montserrat Valls Giner, podrà fer-ho, si és el cas, a través dels espais de contacte habilitats en el Lloc Web, per correu electrònic a inform@montsevalls.es, o per correu postal dirigit a Montserrat Valls Giner C. Lepant 328, 2º1ª - 08025 - Barcelona (Espanya).

L'usuari, independentment del mitjà que triï per comunicar la seva decisió, ha d'expressar de manera clara i inequívoca que és la seva intenció desistir del contracte de compra. En tot cas, s'ha de fer per escrit, no acceptant-se el desistiment per telèfon.

Per complir el termini de desistiment, només cal que la comunicació que expressa inequívocament la decisió de desistir sigui tramesa abans que venci el termini corresponent.

En cas de desistiment, Montserrat Valls Giner reemborsarà a l'Usuari tots els pagaments rebuts, excloses les despeses d'enviament, sense cap demora indeguda i, en tot cas, com a molt tard en 14 dies naturals a partir de la data en què Montserrat Valls Giner rebi la devolució i es comprovi que correspon al desistiment sol·licitat i que el material està en perfectes condicions.

Montserrat Valls Giner reemborsarà a l'Usuari utilitzant el mateix mètode de pagament que va utilitzar aquest per realitzar la transacció inicial de compra. Aquest reemborsament no generarà cap cost addicional a l'Usuari.

L'Usuari haurà de tornar o enviar els productes a Montserrat Valls Giner en C. Lepant 328, 2º1ª - 08025 - Barcelona i ho ha de fer sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, com a molt tard en el termini de 14 dies naturals a partir de la data en què Montserrat Valls Giner va ser informat de la decisió de desistiment.

L'Usuari reconeix conèixer que haurà d'assumir el cost directe de devolució (transport, lliurament) dels béns, si es incorregués en algun. A més, serà responsable de la disminució de valor dels productes resultant d'una manipulació diferent a la necessària per establir la naturalesa, les característiques i el funcionament dels béns.

L'Usuari reconeix saber que existeixen excepcions al dret de desistiment, tal com es recull en l'article 103 del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries. De manera enunciativa, i no exhaustiva, aquest seria el cas de: productes personalitzats; productes que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa; CD/DVD de música o vídeo sense el seu embolcall, tal com es precinta en fàbrica; productes que per raons d'higiene o de la salut van precintats i han estat desprecintats després del lliurament.

En aquest mateix sentit es regeix la prestació d'un servei que l'usuari pogués contractar en aquest lloc web, ja que aquesta mateixa Llei estableix que no assistirà el Dret de desistiment als Usuaris quan la prestació del servei ha estat completament executada, o quan hagi començat , amb el consentiment exprés del consumidor i usuari i amb el reconeixement per la seva part que és conscient que, una vegada que el contracte hagi estat completament executat per Montserrat Valls Giner, haurà perdut el seu dret de desistiment.

En tot cas, no es farà cap reemborsament si el producte ha estat usat més enllà de la mera obertura del mateix, de productes que no estiguin en les mateixes condicions en què es van lliurar o que hagin patit algun dany després del lliurament.

Així mateix, s'ha de retornar els productes usant o incloent tots els seus embolcalls originals, les instruccions i altres documents que, si s'escau els acompanyin, a més d'una còpia de la factura de compra.

GARANTIES

L'Usuari, com a consumidor i usuari, gaudeix de garanties sobre els productes que pugui adquirir a través de Montserrat Valls Giner, en els termes legalment establerts per a cada tipus de producte, responent d'aquesta garantia el fabricant de cada producte, per tant, per la falta de conformitat dels mateixos que es manifesti en un termini de dos anys des del lliurament del producte. Si així ho sol·liciten, Montserrat Valls Giner els facilitarà les dades de contacte amb els serveis d'atenció al client dels fabricants.

En aquest sentit, s'entén que els productes són conformes amb el contracte sempre que: s'ajustin a la descripció realitzada per Montserrat Valls Giner i tinguin les qualitats presentades en la mateixa; siguin aptes per als usos a què ordinàriament es destinen els productes del mateix tipus; i presentin la qualitat i prestacions habituals d'un producte del mateix tipus i que siguin fonamentalment esperables d'aquest. Quan això no sigui així respecte dels productes lliurats a l'Usuari, aquest haurà de procedir tal com s'indica en l'apartat Devolució de productes defectuosos o error en l'enviament. No obstant això, alguns dels productes que es comercialitzen en el Lloc Web, podrien presentar característiques no homogènies sempre que aquestes derivin del tipus de material amb el que s'han fabricat, i que per tant formaran part de l'aparença individual del producte, i no seran un defecte.

Per sol·licitar qualsevol reparació, l'Usuari ha d'haver conservat tota la informació en relació amb la garantia dels productes, i també la comanda o la factura de la compra, per determinar el termini hàbil d'aquesta garantia.


MÉS INFORMACIÓ

Veure política d'enviaments, devolucions i desistiment

Veure política de privacitat

Veure condicions

Veure dades fiscals

Veure formes de pagament acceptades

Veure política de cookies

Veure on trobar-nos

Veure formulari de contacte